You are here:

Natur og landskab

Der kan være mange gode grunde til at se på naturen rundt om din ejendom. Måske ønsker du bedre jagtmuligheder, måske ønsker du et frirum i naturen for dig og din familie, en sø, andre indtægter – eller bare smuk natur.

Spiras’ naturrådgivere er gode at sparre med om dine ideer, muligheder og eventuelle tilskudsordninger – naturligvis efter dine interesser og behov.

Kontakt Miljø, klima og natur

Beskyttet natur og diger

Heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev er beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven, og man må derfor ikke gøre noget, der ændrer tilstanden af de beskyttede arealer.

Klima og -lavbundsordning

Privatpersoner, fonde og virksomheder kan søge tilskud til udtagning af lavbundsjorde hos Miljøstyrelsen.

Minivådområder

Hos Spiras har vi stor erfaring med at etablere flotte og funktionelle minivådområder – måske er det også noget for dig?

Naturpleje

Vil du øge indtjeningen? Vil du øge ejendommens salgsværdi? Eller vil du vedligeholde naturens mangfoldighed? Uanset hvad du vælger, kan du søge om arealtilskud til naturpleje.

Naturtjek

Med et Naturtjek får du kendskab til de naturværdier på din ejendom, der giver størst effekt for natur og biodiversitet på din bedrift.

Skovrejsning

Med din egen skov får du naturen og friluftslivet tættere på. Derudover bidrager du direkte til klimaindsatsen og biodiversiteten.

Vandløb

Vi tilbyder hjælp til dialogen med kommunen om vandløb, til at finde rundt i regulativerne og til at vurdere, om dit vandløb bliver vedligeholdt, som det skal.