Vidste du, at du kan søge tilskud til naturpleje og naturprojekter?

Vil du øge indtjeningen? Vil du øge ejendommens salgsværdi? Eller vil du vedligeholde naturens mangfoldighed? Uanset hvad du vælger, kan du søge om arealtilskud til naturpleje.

Naturpleje som hobby

Naturpleje som driftsgren er blevet til en levevej eller væsentlig indkomst for en del, mens andre har det som hobby.

Naturpleje og naturgenopretning har haft stor politisk opmærksomhed, og det har samtidig været et område, mange lokale kræfter har valgt at engagere sig i.

Eksempler på naturprojekter:

 • Afgrænsingsprojekter
 • Etablering af nye søer
 • Restaurering af eksisterende søer
 • Vandløbsrestaurering
 • Genslyngning af vandløb
 • Åbning af rørlagte vandløb
 • Rydning af tilgroede enge og overdrev
 • Etablering af levesteder til firben og andre krybdyr
Kontakt en miljøkonsulent hos Spiras
Naturpleje
Naturpleje

Sæt et mål for dit arbejde med naturpleje

Inden du går i gang med naturplejearbejdet, skal du være afklaret og have dit mål for øje. Som en naturlig del skal de enkelte arbejdsopgaver understøtte det/de valgte mål, og der er stor forskel på, om du skal leve af den tid, du bruger på naturpleje eller om det er hobbytid sammen med familien.

Eksempler på mål:

 • Jeg vil vedligeholde naturens mangfoldighed
 • Jeg vil øge indtjeningen på de ekstensive arealer
 • Jeg vil øge ejendommens salgsværdi
 • Jeg vil skabe rum for hobbyhold af kvæg eller får

“Et naturtjek giver dig overblik over naturværdierne på din bedrift og indspil til, hvordan du bedst kan tilgodese naturen. Naturtjekket indeholder et besøg, hvor vi sammen kigger på ejendommens natur og får en snak om tiltag, der kan styrke naturen.”

Lene Egtved Andersen, miljøkonsulent hos Spiras

Tilskud til forberedelse af afgræsning i Natura 2000-områder

Igennem en længere årrække har det været muligt at søge tilskud til forberedelse af afgræsning i Natura 2000-områder eller andre særlige naturområder. Der forventes flere ansøgningsrunder, men hvornår den næste ordning åbner, vides ikke i øjeblikket.

Tilskuddet til hegn, fangfold, strømforsyning og vandforsyning bygger på standardomkostninger, og der er derfor på forhånd fastlagt, hvor stort tilskuddet er pr. enhed og pr. løbende meter hegn. Er der behov for at få arealet ryddet for opvækst af træer og buske inden der etableres afgræsning, skal der indhentes tilbud på dette.

Under tilskudsordningen ydes 100 % tilskud til de tilskudsberettigede udgifter, men husk; som altid følger der forpligtelser med et tilskud. Fx skal projektet gennemføres præcis som ansøgt, der skal anvendes træpæle, og projektet skal opretholdes i mindst 5 ½ år fra tilskuddet er blevet udbetalt.

Naturpleje
Naturpleje

Naturpleje

I det opdyrkede land ligger en mosaik af ekstensivt drevne arealer. For at bevare arealerne lysåbne og beholde den biologiske mangfoldighed, er det vigtigt at pleje arealerne.

Arbejdet som naturplejer har efterhånden udviklet sig til at være en driftsgren på lige fod med fx planteavl, og en del af plejen kan blandt andet bestå i afgræsning med kødkvæg.

Det er som naturplejer også vigtigt at holde sig orienteret om fx naturregistreringer på et areal og regler vedrørende dyrehold.

Det kan dog være en udfordring at få god økonomi i at lave naturpleje. Derfor er det interessant at udnytte de muligheder der er for at få arealtilskud målrettet til naturpleje.

Søg arealtilskud til naturpleje

Der er mulighed for at søge ekstra tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Man binder sig typisk for en periode på 5 år. Arealerne, der søges tilskud til, skal overholde visse krav for at komme i betragtning, fx beliggenhed inden for bestemte naturrelaterede udpegninger.

Derudover er der betingelser, der skal overholdes, for at tilskuddet kan udbetales fx afgræsning eller slæt.

Kontakt

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding

Lene Egtved Andersen

Miljø- & naturrådgiver

Kolding