Beskyttet natur og diger

Heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev er beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven, og det betyder, at man ikke må gøre noget, der ændrer tilstanden af de beskyttede arealer.

Få en vurdering af dine arealer

Har du spørgsmål til rammerne for beskyttet natur, diger eller andre fortidsminder i det åbne land, kan vi hjælpe dig med dine muligheder og vurdere, hvilke skridt du kan vælge.

Naturbeskyttelsen er rimelig restriktiv, men vi har kompetencer og erfaring til både vurdering af regler, men også vurdering af naturen og om kommunen har lavet en fejludpegning af beskyttet natur, hvilket ses i nogle tilfælde.

Kontakt en miljøkonsulent
Beskyttet natur og diger

”Det er vigtigt at få styr på hvilke arealer, der lovligt må dyrkes og hvor du må pløje, gødske og sprøjte.”

Spiras Miljø

Beskyttet natur og diger

Beskyttede arealer

Siden 1. juli 2022 må man ikke længere bruge sprøjtemidler, gødske, omlægge eller jordbehandle beskyttede naturarealer.

Forbuddet mod at ændre tilstanden er også omfattet af Krydsoverensstemmelse, fordi den beskyttede natur kan have betydning for fuglelivet, og fordi KO-kravene bidrager til at opfylde EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv.

Så det er dobbelt vigtigt for dig at have klarhed over, hvad der er beskyttet, og hvilke arealer, der lovligt må dyrkes. Der kan være fejl i registreringen og arealer kan være tegnet unøjagtigt ind.

Kommunen siger, at jeg har fjernet et beskyttet dige – hvad gør jeg?

Vi rådgiver i forbindelse med tvister med myndighederne om diger. Vi kan hjælpe dig med kontakten til staten, kommunen, museum og klagenævn.

Erfaringen siger os, at det er meget vanskeligt at få dispensation til at fjerne et beskyttet dige. Vi hjælper dig med at undersøge kortene og muligheden for dispensation.

Kontakt

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding