You are here:

Forretningsbetingelser

Her finder du Spiras’ forretningsbetingelser for rådgivning.

1. Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

2. Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af Spiras´ ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

“Spiras påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Spiras til kendskab som led i opgaven, fortroligt.”

Direktionen, Spiras

3. Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er Spiras frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er Spiras berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos Spiras er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunden skal endvidere godtgøre Spiras udgifter, som Spiras forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale.

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

5. Honorar

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter Spiras kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor Spiras forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og Spiras drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om Spiras ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, Spiras specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af Spiras ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af Spiras afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

I alle tilfælde godtgør kunden Spiras samtlige udgifter, der er afholdt af Spiras som led i opgavens løsning.

6. Betaling

Afregning sker ved opgavens afslutning, medmindre andet aftales. Betalingsbetingelser som anført på fremsendt faktura.

Efter forfaldsdato forrentes Spiras tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens § 5, stk. 1.

7. Fortrolighed og persondata

Spiras påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

Spiras påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer Spiras til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

Spiras er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til danske retsregler herom samt under hensyntagen til retningslinjerne i Persondataforordningen. Se Spiras’ persondatapolitik.

Spiras videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F/SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan L&F/SEGES samkøre datasæt modtaget fra Spiras, lokalforeninger, og fra øvrige virksomheder, med egne data. Du kan læse L&Fs persondatapolitik på https://lf.dk/privatlivspolitik

I forbindelse med regnskabsopgaven etableres et elektronisk arkiv til brug for bilagshåndteringen, medmindre forhold gør det uhensigtsmæssigt i forhold til udarbejdelsen af regnskabet. Ved modtagelse af fysiske bilag indscannes disse og gemmes i det elektroniske arkiv, hvorefter de fysiske bilag tilbageleveres.

Bilagsarkivet anvendes til håndtering og lagring af primært bilag til brug for regnskabsopgaven. Øvrige data, materiale, regnskaber, kontrakter, analyser m.v. lagres i en anden elektronisk mappe.

Det elektroniske bilagsarkiv tilknytter indlæste bilag med bilagsnumre til revisionssporet.

Adgang til det elektroniske bilagsarkiv gives til de personer, der har behov for det til brug for regnskabsudarbejdelsen.

Kunden er indforstået med og giver herved samtykke til, at Spiras må udføre de nødvendige tekniske foranstaltninger med henblik på at kunne løse de regnskabsmæssige opgaver mest effektivt.

Bilag i det elektroniske arkiv opbevares så længe kundeforholdet består dog altid i så lang tid som det lovgivningsmæssigt er påkrævet.

8. Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af Spiras led i rådgivningen. Spiras har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at SPIRAS navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at SPIRAS ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

9. Ansvar

Spiras er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for Spiras kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave. Ansvaret for rådgivning vedrørende faktiske og retlige forhold i udlandet er dog begrænset til 5 mio. kr. pr. opgave.

Er Spiras ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan Spiras erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • Kontrol af fællesskema eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor Spiras dermed ikke har den fulde opgave
  • Ansøgning om Etableringsstøtte til unge landbrugere 2023 – 2027
  • Energirådgivning, herunder rådgivning og service indenfor EL, solceller, vindmøller , energibesparelser inklusive planlægning og aftaler på disse områder.
  • Handel med energiprojekter, herunder formidling af vindmøller
  •IT-rådgivning og support
  • Rådgivning og service på dataanalyser.

er ansvaret for Spiras begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

Spiras er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

Spiras hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som Spiras har henvist kunden til, ligesom Spiras ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Spiras efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod Spiras og ikke mod de enkelte medarbejdere.
Spiras kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Spiras.

Spiras er heller ikke ansvarlig for fejl eller mangler som er forårsaget ved Spiras’ anvendelse af IT-værktøjer og software leveret af SEGES Innovation P/S eller andre leverandører. Det samme gælder for kundens forkerte brug af samme IT-værktøjer og software, herunder manglende opdatering heraf.

Spiras påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Spiras leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Spiras forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Spiras måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod Spiras som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

10. Lovvalg og værneting

Tvister om Spiras-rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.
Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af Spiras-rådgivning, anmeldes krav hos Spiras ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af Spiras rådgivning, rådgivnings-aftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Kolding.

Tvister vedrørende rådgivning om faktiske og retlige forhold i udlandet kan være underlagt lovgivning og jurisdiktion i det land hvori rådgivningen er ydet, dog er USA og Canada undtaget.

 

Senest opdateret 2. november 2023

Kontakt

Lene Gade Hovmøller

Adm. direktør

Kolding, Odense, Vojens, Aabenraa

Anders Peter Frederiksen

Vicedirektør, kunder og produkter

Kolding, Odense, Vojens, Aabenraa