Klima og -lavbundsordning

Privatpersoner, fonde og virksomheder kan søge tilskud til udtagning af lavbundsjorde. Det sker hos Miljøstyrelsen, og ordningens formål er udtagning af 2.000 hektar landbrugsjord, de kulstofrige lavbundsjorde, for at reducere udledning af CO2.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af private lodsejere, fonde og virksomheder. Hvis flere lodsejere går sammen, kan det være kommunen, der laver ansøgningen.

Tilskuddet er op til 128.000 kroner pr. hektar og dækker engangskompensation samt anlæg og projektering. Kompensationssatserne beregnes på baggrund af arealanvendelsen 2015-2019.

Kontakt en udtagningskonsulent
Klima og lavbundsjorde
Klima og lavbundsjorde

Mindstekrav

Mindst 60% af jorden er beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med minimum 6% organisk kulstofindhold jf. kort på Miljøstyrelsens hjemmeside over tørveholdige jorder i Miljø-Gis. Projektarealet skal være mindst 10 hektar.

”Ordningens formål er udtagning af 2.000 hektar landbrugsjord, de kulstofrige lavbundsjorde, for at reducere udledning af CO2.”

Britt Bjerre Paulsen, udtagningskonsulent og miljørådgiver hos Spiras

Hvorfor udtage jorden?

Udtagning af lavbundsjorde handler primært om at stoppe dræning og jordbearbejdning og dermed udledning af kvælstof og fosfor til vandløb, grøfter m.m. Når vandstanden hæves, stopper udledningen af drivhusgasser fra jorden, og CO2 bliver bundet i jorden.

Ordningen henvender sig til de arealer, der i forvejen er vanskelige at drive, og hvor regn og oversvømmelser går ud over udbyttet. Det giver mulighed for at hæve bunden i vandløbet eller genslynge det. Der kan laves stier gennem området som en integreret del af projektet, men det er ikke et krav.

Der må stadig gå dyr og afgræsse jorden, samt slås hø. Der må også drives jagt på jorden.

Hidtil har alle, der opfylder ansøgningsbetingelserne, fået tilsagn.

Kontakt

Aksel Ravn

Planteavlskonsulent

Kolding

Britt Bjerre Paulsen

Miljø- & naturrådgiver

Aabenraa

Mette Skade

Planteavlskonsulent

Kolding

Peter Aalykke Jensen

Miljø- & naturrådgiver

Vojens