You are here:

Persondatapolitik for Spiras

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Spiras behandler dine og din ægtefælles personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine og din ægtefælles personoplysninger er:

Spiras
Cvr-nr. 21111511
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
info@spiras.dk
7634 1700

Persondatapolitik

2. Brug af personoplysninger

Vi anvender dine og din ægtefælles personoplysninger til følgende formål:

Levering af Spiras’ ydelse – kunder

Spiras indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du og din ægtefælle har anmodet om. Spiras’ rådgivningsydelser – fra landbrugsfaglig rådgivning til økonomisk og juridisk assistance mv. – er nærmere beskrevet på Spiras’ hjemmeside. Spiras indsamler og anvender også persondata i forbindelse med de selvbetjeningsløsninger, som du og din ægtefælle har adgang til på Spiras’ hjemmeside.

Levering af Spiras ydelse – medlemmer

Spiras varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige og politiske interesser for Spiras’ medlemmer, der hovedsagelig er landmænd i lokalområdet. Spiras anvender dine og din ægtefælles personoplysninger til at administrere foreningens arbejde og aktiviteter, herunder opkrævning af kontingent til foreningen og til L&F, bestyrelsesarbejde, generalforsamling og øvrige aktiviteter, der fremgår af foreningens vedtægter.

Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette Spiras’ kommunikation med dig og din ægtefælle på baggrund af dine og din ægtefælles interesse- og fokusområder samt sende dig og din ægtefælle relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

Personoplysninger indsamles ved din og din ægtefælles brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger Spiras til at udarbejde statistikker for brugen af Spiras’ hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på Spiras’ hjemmeside og de ydelser, Spiras tilbyder. Se nærmere herom i Spiras cookiepolitik.

Forretnings- og produktudvikling samt analyser, forskning og statistik

Personoplysninger anvendes sammen med Spiras’ forretningspartnere til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af Spiras’ forretning og rådgivningsydelser. Som eksempler på resultater kan nævnes (ikke udtømmende liste): N-prognoser, udtræk over seneste jordprøver, afgrødefordeling, høstprognoser, produktionsøkonomipjecer, oversigt over typiske foderplaner, brancheopgørelser over fodereffektivitet, benchmark grundlag inden for såvel økonomiske som produktionstekniske nøgletal, konsekvensanalyser af ny lovgivning, indkomstprognoser mv. Ligeledes kan dine og din ægtefælles personoplysninger anvendes til analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse. Spiras anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af Spiras’ medlemsservice, rådgivningsydelser og it-tjenester.

”Er du i tvivl om, hvordan dine personoplysninger behandles og gemmes hos Spiras, finder du oplysningerne i dette dokument.”

Direktionen, Spiras

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig og din ægtefælle til hvert af de nævnte formål:

Levering af Spiras’ ydelser – kunder og medlemmer

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • Almindelige personoplysninger: Cpr-nummer
 • Almindelige personoplysninger:
 • Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold mv.
 • Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi mv.
 • Særlige personoplysninger: Oplysninger om helbred mv., fx i forbindelse med aftale om levering af medarbejderadministration og krisehjælp

Markedsføring

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • Almindelige personoplysninger: Købshistorik, interesser
 • Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

 • Almindelige personoplysninger: Onlineidentifikatorer såsom IP-adresser og cookies

Forretnings- og produktudvikling samt analyser, forskning og statistik

 • Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

4. Kilder

Når Spiras indsamler information fra andre kilder end dig og din ægtefælle, vil denne kilde/disse kilder være:

 • Offentlige myndigheder, fx Skat
 • Offentlige erhvervsregistre, fx CHR og CVR
 • Landbrugets centrale databaser, fx Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen
 • Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din og din ægtefælles virksomhed
 • Andre samarbejdspartnere, fx pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din og din ægtefælles virksomhed
 • Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

Den indsamlede information om dig og din ægtefælle hidrører fra EU/EØS.

5. Behandlingsgrundlag

Spiras behandler dine og din ægtefælles personoplysninger som beskrevet oven for baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

Levering af Spiras’ ydelser – kunder og medlemmer

Behandlingsgrundlaget er:

 • Den rådgivningsaftale, som du og din ægtefælle har indgået med Spiras suppleret med Spiras’ generelle forretningsbetingelser.
 • Foreningens vedtægter, kontrakt, medlemsvilkår mv.

Markedsføring

 • Lovgrundlag
 • Samtykke

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

 • Cookiepolitik

Forretnings- og produktudvikling samt analyser, forskning og statistik

 • Lovgrundlag
 • Rådgivningsaftale
 • Forretningsbetingelser
 • Foreningens vedtægter
 • Samtykker

6. Videregivelse af dine og din ægtefælles oplysninger

Spiras videregiver dine og din ægtefælles personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Offentlige myndigheder, fx i forbindelse med indsendelse af selvangivelse, pesticid- eller gødskningsregnskaber, lovpligtige dyreregistreringer, refusions- og støtteansøgninger mv.
 • Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du og din ægtefælle har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du og din ægtefælle har givet samtykke hertil.
 • SEGES Innovation P/S (SEGES), når Spiras i forbindelse med levering af Spiras’ ydelser anvender en eller flere it-løsninger, som er udviklet og/eller driftes af SEGES. SEGES anvender oplysningerne til analyse-, forsknings- og statistikformål. I den forbindelse kan SEGES samkøre data modtaget fra Spiras med data modtaget fra lokalforeninger og fra øvrige virksomheder med egne data. Du og din ægtefælle kan læse privatlivspolitikken for SEGES her og privatlivspolitikken for Landbrug & Fødevarer her
 • L&F, SEGES til medlemsadministration hos L&F
 • Andre virksomheder, hvor man kan opnå medlemsfordele ved sit medlemskab af foreningen.

7. Opbevaring af dine og din ægtefælles oplysninger

Spiras vil opbevare dine og din ægtefælles personoplysninger.

Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor Spiras er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger, at Spiras er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Spiras vil opbevare dine og din ægtefælles personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 1) sagligt formål, 2) for, at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Spiras tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

8. Dine og din ægtefælles rettigheder

Du og din ægtefælle har følgende rettigheder:

 • Du og din ægtefælle har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine og din ægtefælles personoplysninger.
 • Du og din ægtefælle har også ret til at modsætte sig behandlingen af dine og din ægtefælles personoplysninger og få behandlingen af dine og din ægtefælles personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du og din ægtefælle en ubetinget ret til at modsætte sig behandling af dine og din ægtefælles personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine og din ægtefælles personoplysninger er baseret på dit og din ægtefælles samtykke, har du og din ægtefælle ret til at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid. Din og din ægtefælles tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din og din ægtefælles tilbagekaldelse af dit og din ægtefælles samtykke.
 • Du og din ægtefælle har ret til at modtage de personoplysninger, som du og din ægtefælle selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du og din ægtefælle kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Du og din ægtefælle kan gøre brug af dine og din ægtefælles rettigheder ved at sende en mail til info@spiras.dk, hvor du og din ægtefælle i emnefeltet skriver Persondatapolitik, og i mailen beskriver hvilken af dine og din ægtefælles rettigheder, henvendelsen drejer sig om.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du og din ægtefælle fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 10. oktober 2023