Naturtjek

Naturtjek

Få et Naturtjek Naturtjek er et enkelt redskab, som giver dig overblik over, hvordan du bedst kan beskytte og forvalte den natur, der er på din ejendom og hvordan der eventuelt kan etableres ny natur. Hvad får jeg ud af et naturtjek? Naturtjekket består af et besøg, hvor vi sammen tager rundt og kigger på…

Naturpleje

Naturpleje

Vidste du, at du kan søge tilskud til naturpleje og naturprojekter? Vil du øge indtjeningen? Vil du øge ejendommens salgsværdi? Eller vil du vedligeholde naturens mangfoldighed? Uanset hvad du vælger, kan du søge om arealtilskud til naturpleje. Naturpleje som hobby Naturpleje som driftsgren er blevet til en levevej eller væsentlig indkomst for en del, mens…

Beskyttet natur og diger

Beskyttet natur og diger

Beskyttet natur og diger Heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev er beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven, og det betyder, at man ikke må gøre noget, der ændrer tilstanden af de beskyttede arealer. Få en vurdering af dine arealer Har du spørgsmål til rammerne for beskyttet natur, diger eller andre fortidsminder i det åbne land, kan vi…

Vandløb

Vandløb

Vandløb Vi tilbyder hjælp til dialogen med kommunen om vandløb, til at finde rundt i regulativerne og til at vurdere, om dit vandløb bliver vedligeholdt, som det skal. Ret og pligt Hvad er min ret og min pligt som bredejer, og hvad gør jeg ved mit gamle rørlagte vandløb? Vi tilbyder hjælp til dialogen med…

Skovrejsning

Skovrejsning

Skovrejsning Med din egen skov får du naturen og friluftslivet tættere på. Du skaber et frirum for dyr og planter, men også for dig selv. Derudover bidrager du direkte til klimaindsatsen, hvor skovrejsning er et anerkendt virkemiddel til at optage CO2. Skovrejsning – se naturen tage form Plantning af privat skov er en god mulighed…

Minivådområde

Minivådområder

Minivådområder og blå natur Etablering af minivådområder er en del af den frivillige kollektive indsats, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof til kystvandene. Der er allerede etableret mange minivådområder på landsplan, men der er brug for endnu flere for at nå kvælstofreduktionsmålene. Måske er det noget for dig? Design selv dit minivådområde I det…

Natur og landskab

Natur og landskab

Natur og landskab Der kan være mange gode grunde til at se på naturen rundt om din ejendom. Måske ønsker du bedre jagtmuligheder, måske ønsker du et frirum i naturen for dig og din familie, en sø, andre indtægter – eller bare smuk natur. Spiras’ naturrådgivere er gode at sparre med om dine ideer, muligheder…

Klima og lavbundsjorde

Klima og -lavbundsordning

Klima og -lavbundsordning Privatpersoner, fonde og virksomheder kan søge tilskud til udtagning af lavbundsjorde. Det sker hos Miljøstyrelsen, og ordningens formål er udtagning af 2.000 hektar landbrugsjord, de kulstofrige lavbundsjorde, for at reducere udledning af CO2. Hvem kan søge? Ordningen kan søges af private lodsejere, fonde og virksomheder. Hvis flere lodsejere går sammen, kan det…