BNBO

Det primære formål med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde.

BNBO’er udpeget af staten

Staten har i en bekendtgørelse udpeget BNBO’er rundt om alle drikkevandsboringer. Kommunerne er lovmæssigt pålagt at gennemgå alle BNBO og sørge for, at der sker den nødvendige beskyttelse, hvor det er påkrævet.

Størrelse og form på BNBO beregnes individuelt for de enkelte boringer, og kan have meget forskellig udstrækning og form. Der er i alt udpeget BNBO dækkende omtrent 9.500 ha markarealer i hele Danmark, fordelt på cirka 6.200 lodsejere. 83 % af lodsejerne ejer mindre end 2 ha i et BNBO.

Kontakt HR & arbejdsgiverservice
BNBO
BNBO

Frivillige aftaler

Det er intentionen, at beskyttelsen i BNBO sker via frivillige aftaler, men lykkes det ikke, kan kommunen ekspropriere. I begge tilfælde skal der ske fuld erstatning til lodsejerne. Udgifter til erstatning afholdes af vandværker/vandforsyninger.

Det er væsentligt, at du sikrer dig rådgivning i forbindelse med forhandling om restriktioner og erstatning. Ofte kan udgiften til en rådgiver blive dækket ind af erstatningen.

Dette kan Spiras hjælpe med. Både, når det handler om økonomisk erstatning og arealmæssige optimering fx skovrejsning eller vildtterræn.

”BNBO – vi arbejder for en holdbar løsning.”

Mere information

Tjek eventuelt BNBO på dine arealer: Miljøgis / Statslig grundvandskortlægning

SEGES’ vejledning om BNBO: Landmandens vejledning om indsatsplanlægning og BNBO

Miljøstyrelsens vejledning om BNBO: Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder

Kontakt

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding

Inger Knude

Miljø- & projektrådgiver

Kolding

Peter Aalykke Jensen

Miljø- & naturrådgiver

Vojens

Sanne Petersen (barsel)

Miljørådgiver

Aabenraa